Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia


Čo je ohrozenie?

  Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

 


Čo je mimoriadna udalosť?

  Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária alebo katastrofa, pričom:

 

a)  živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok,

 

b)  havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok,

 

c)  katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a k ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.

 


Čo je mimoriadna situácia?

  Mimoriadnou situáciou rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo na majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane a počas ktorej sú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy a činnosti na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.

 

  Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a dovoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

 


Čo je to evakuácia?

Evakuácia je odsun ohrozených osôb, zvierat, príp. vecí z ohrozeného územia.

Vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území:

a) krátkodobo – s možným návratom osôb do 72 hodín,
b) 
dlhodobo – s možným návratom osôb po 72 hodinách.

Evakuácia zvierat a vecí sa plánuje a vykonáva spravidla po evakuácii obyvateľstva.


 
IP 

BlueBoard.cz

Aktualizované dňa:

19. 02. 2010

 

Dôležité telefónne čísla

Varovanie obyvateľstva

Vymedzenie pojmov

Predchádzanie vzniku MU

Zásady pri ohrození

Ochrana obyvateľstva

Obsah evakuačnej batožiny

Zásady prvej pomoci

Autor

Zdroje

Napíšte nám

 

 

Dostupnosť podľa Monitoring-serverov.sk

 

 

NAJ.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor & administrátor: Bc. Ivan Kostolný ©   Žilinská univerzita v Žiline    Fakulta špeciálneho inžinierstva    ivan.kostolny@zoznam.sk

Slovenský vyhľadávač BEST.SK        KdeJe - internetový portál    TOPlist    Catalog Clonet     Pozri.sk - vyhľadávač    Surf.sk    Vyhľadávač - Xsite.sk - taXi nájdi, čo potrebuješ!

PageRank    PageRank    PageRank - hodnotenie tejto webstranky    Pagerank    S-Rank    Jyxorank    Alexa Rank